Cennik Wakacyjny 2023

10-06-2023

ZARZĄDZENIE NR 52
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 czerwca 2023 r.
znak R.0201.60.2023

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2023 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zakwaterowanie odbywać się będzie w Domach Studenckich przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie oraz Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
3. Zakwaterowanie krótkoterminowe (poniżej 1 miesiąca) dotyczy wyłącznie pokoi 2-osobowych lub 3-osobowych. Zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych możliwe jest wyłącznie na okres co najmniej 1 miesiąca.
§ 2
1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca stosuje się odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem, nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
3. W przypadku grup minimum 20-osobowych kierowanych przez jednostki PK, Fundację Politechniki Krakowskiej, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków cenowych. Propozycję stawki indywidualnej Kierownik Osiedla Studenckiego PK przekazuje do akceptacji Prorektora ds. Studenckich PK.
§ 3
Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje u kierownika domu studenckiego w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 59 Rektora PK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.
§ 5
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

 

Załącznik 1
Załącznik 2