Cennik Wakacyjny 2022

22-06-2022

ZARZĄDZENIE NR 59
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 czerwca 2022 r.
znak R.0201.73.2022

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2022 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zakwaterowanie odbywać się będzie w Domach Studenckich przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie oraz Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
3. Zakwaterowanie krótkoterminowe (poniżej 1 miesiąca) dotyczy wyłącznie pokoi 2-osobowych lub 3-osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych możliwe jest wyłącznie na okres co najmniej 1-miesiąca).
§ 2
1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca stosuje się odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem, nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
3. W przypadku grup minimum 20-osobowych kierowanych przez jednostki PK, Fundację Samorządu Studentów PK, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia z Kierownikiem Osiedla Studenckiego PK indywidualnych warunków cenowych.
§ 3
Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje u kierownika domu studenckiego w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 84 Rektora PK w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej z dnia 21 czerwca 2021 r.
§ 5
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2