Zarządzenie Rektora PK w sprawie zasad przyznania rekompensaty czynszowej w Domach Studenckich PK za marzec 2020r.

24-06-2020

ZARZĄDZENIE NR 72
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 czerwca 2020 r.
znak R.0201.82.2020

w sprawie zasad przyznania rekompensaty czynszowej w Domach Studenckich PK za marzec 2020 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i odwołaniem stacjonarnych zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej wprowadza się zasady rekompensaty z tytułu ograniczeń dotyczących zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej za marzec 2020 r.


§ 2
1. Mieszkaniec Osiedla Studenckiego PK (OSPK) zainteresowany uzyskaniem rekompensaty w związku z ograniczeniami dotyczącymi zamieszkania w Domach Studenckich w marcu 2020 r. zobowiązany jest do złożenia w terminie do 10 lipca 2020 r. Wniosku o rekompensatę opłaty czynszowej w Domu Studenckim PK, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Wnioski złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wnioski mogą być składane:
1) drogą elektroniczną jako załącznik do maila przesłanego do kierownika Domu Studenckiego, w którym zakwaterowany jest/był wnioskodawca, adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej http://akademiki.pk.edu.pl,
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego wniosku na recepcji DS lub w administracji DS, w którym zakwaterowany jest/był wnioskodawca.
3. O uzyskanie rekompensaty czynszowej mogą się ubiegać mieszkańcy spełniający następujące kryteria:
1) mieszkaniec na dzień 31 marca 2020 r. posiadał status studenta PK lub doktoranta PK;
2) mieszkaniec na dzień złożenia wniosku nie może posiadać zaległości w opłatach czynszowych z tytułu zakwaterowania na OSPK (także za miesiąc czerwiec 2020 r.),
3) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy (studenci PK lub doktoranci PK), którzy nie otrzymali za miesiąc marzec 2020 r. w ramach świadczeń socjalnych zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich,
4) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy, którzy z uwagi na Zarządzenie nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. opuścili domy studenckie po 11 marca 2020 r.,
5) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy, którzy uzupełnili w momencie wyjazdu kartę lokalizacyjną, stanowiącą załącznik do Zarządzenia, o którym mowa w pkt 4, i przekazali ją na recepcję DS bądź do administracji DS, w którym mieszkali.
4. Mieszkańcy OSPK, którzy złożą wnioski w terminie wskazanym w ust. 1 i spełniają warunki określone w ust. 3, otrzymają rekompensatę na podany we wniosku rachunek bankowy w kwocie:
– 150 zł dla osób, które wyjechały z DS w okresie od 11 do 17 marca 2020 r.
(i nie wróciły do DS przed 31 marca 2020 r.),
– 100 zł dla osób, które wyjechały z DS w okresie od 18 do 25 marca 2020 r.
(i nie wróciły do DS przed 31 marca 2020 r.).
Osoby, które wyjechały z DS po 25 marca 2020 r. nie otrzymają rekompensaty czynszowej.
5. W przypadku złożenia oświadczeń i danych na wniosku niezgodnych ze stanem faktycznym, wnioskodawca może narazić się na bezterminową utratę prawa do zakwaterowania w Domach Studenckich PK, a dodatkowo mogą zostać wyciągnięte inne konsekwencje dyscyplinarne przez Rektora PK, Prorektora ds. studenckich lub dziekana.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załączniki
Załącznik