Sprzedaż miejsc dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia

10-08-2023

(PKT. 9 ZARZĄDZENIA NR 46 REKTORA PK)

9. Miejsca w DS PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad

a) wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 21.08.2023 r. (od godz. 12:00) do 27.08.2023 r. (godz. 23:59),

b) tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 28.08.2023 r. (od godz. 12:00) do 3.09.2023 r. (do godz. 23:59); po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.),

c) w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2023/2024), tj. u kierownika danego domu studenckiego, 

d) osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 1000 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącach październik-listopad 2023 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,

e) osoby, które nie uzyskały możliwości dokonania rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat (z uwagi na wyczerpany limit dostępnych miejsc), będą miały możliwość ubiegania się o miejsce w DS PK (poza systemem Wirtualny Dziekanat) tylko w przypadku uwolnienia dodatkowych miejsc (np. niewpłacone zadatki, rezygnacje z utworzonych rezerwacji, rezygnacja z wyłączonych miejsc przez ich dysponentów etc.); w takim przypadku wymagany będzie kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2.

Pełna treść Zarządzenia nr 46 Rektora PK