Deklaracja dostępności Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej

Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy tekstowe i nietekstowe posiadające białą obwódkę̨, spełniają̨ wymagany przez standard WCAG 2.0 minimalny poziom kontrastu co najmniej 4.5:1. Wszystkie inne elementy nieposiadające lub otoczone słabą obwódką, nie spełniają wymogów minimalnego kontrastu. Ich kontrast względem tła, na którym zostały osadzone, kształtuje się na poziomie poniżej 4.5:1,
 • brak skiplinków,
 • niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Matyjasik.
 • E-mail: kmatyjasik@pk.edu.pl
 • Telefon: 12-648-14-86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej
 • Adres: Osiedle Studenckie PK
  ul. Skarżyńskiego 5
  31-866 Kraków
 • E-mail: kmatyjasik@pk.edu.pl
 • Telefon: 12-648-14-86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Wejście odbywa sie za pomocą schodów oraz podjazdu dla wózków. Recepcja znajduje się w budynku po lewej stronie od wejścia głównego. Administracja Osiedla Studenckiego PK zlokalizowana jest na parterze budynku. Dalsze przejście do Administracji Osiedla Studenckiego zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku. 

W budynku  znajduje się winda.