Zarządzenie Rektora PK w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na OSPK w związku ze stanem epidemii

15-10-2020

ZARZĄDZENIE NR 106
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 października 2020 r.
znak R.0201.121.2020

w sprawie Zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadza się Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc Komunikat nr 6 Rektora PK z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla studentów i doktorantów przebywających w domach studenckich.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik