Zasady przyznawania miejsc 1 rok

26-08-2020

Wyciąg z Zarządzenia nr 62 Rektora PK z dnia 29 maja 2020 r. Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod adresem:
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3301

1. Miejsca w DS PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad: 

  • wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 2.09.2020 r. (od godz. 12:00) do 6.09.2020 r. (godz. 23:59),
  • tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 8.09.2020 r. (od godz. 10:00) do 13.09.2020 r. (do godz. 23:59); po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.),
  • w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2020/2021), tj. u kierownika danego domu studenckiego,
  • osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 350 zł w terminie 5 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2020 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,
  • osoby, które nie uzyskały możliwości dokonania rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat (z uwagi na wyczerpany limit dostępnych miejsc), będą miały możliwość ubiegania się o miejsce w DS PK (poza systemem Wirtualny Dziekanat) tylko w przypadku uwolnienia dodatkowych miejsc (np. niewpłaconych zadatków, rezygnacji z utworzonych rezerwacji, rezygnacji z wyłączonych miejsc przez ich dysponentów etc.); w takim przypadku wymagany będzie kontakt z AOS PK i złożenie drogą mailową na adres dorota.rzeszutek@pk.edu.pl skanu wniosku według wzoru nr 2.

2. Rezygnacja z przyznanego miejsca w DS PK odbywa się na podstawie pisemnej prośby studenta o anulowanie rezerwacji (złożonej osobiście w AOS PK, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres dorota.rzeszutek@pk.edu.pl). W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS PK lub niezgłoszenia się do kwaterowania w wyznaczonym terminie, AOS PK nie dokonuje zwrotu zadatków, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu Osiedla Studenckiego PK.

3. Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2020/2021:

21.09.2020r. (poniedziałek) od 9:00 do 15:00
22.09.2020r. (wtorek) od 9:00 do 15:00
23.09.2020r. (środa) od 9:00 do 15:00
24.09.2020r. (czwartek) od 9:00 do 15:00
25.09.2020r. (piątek) od 9:00 do 15:00
26.09.2020r. (sobota) od 9:00 do 15:00
28.09.2020r. (poniedziałek) od 9:00 do 17:00
29.09 2020r. (wtorek) od 9:00 do 17:00
30.09.2020r. (środa) od 9:00 do 17:00
1.10.2020r. (czwartek) od 9:00 do 17:00
2.10.2020r. (piątek) od 9:00 do 17:00
3.10.2020r. (sobota) od 9:00 do 13:00

Osoba, której przyznano miejsce w DS PK, kwateruje się w domu studenckim, którego wyboru dokonała na etapie rezerwacji.

Dom Studencki nr 1 ul. Skarżyńskiego 3 tel. 12 648-25-91
Dom Studencki nr 2 ul. Skarżyńskiego 5 tel. 12 648-26-72
Dom Studencki nr 3 ul. Skarżyńskiego 7 tel. 12 648-25-54
Dom Studencki nr 4 ul. Skarżyńskiego 9 tel. 12 647-08-13
Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01

Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2020/2021 student zobowiązany jest przygotować:

  • dowód osobisty, a w przypadku studentów zagranicznych paszport oraz ważną wizę pobytową,
  • zdjęcie do karty mieszkańca w wersji cyfrowej – dotyczy osób, które nie mają zdjęć umieszczonych w systemie Wirtualny Dziekanat,
  • 15 zł za każdą dobę, jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed 1 października 2020 r. (płatność z góry w administracji danego domu studenckiego).

4. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych w harmonogramie, w terminie do 25.09.2020 r. zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę AOS PK na późniejsze kwaterowanie, przy czym ostateczny termin zakwaterowania to 30.10.2020 r. Podania o przesunięcie terminu kwaterowania można składać osobiście w formie pisemnej w AOS, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl. W przypadku zgody AOS PK osoba wnioskująca o przedłużenie terminu kwaterowania zobowiązana będzie po zakwaterowaniu do zapłaty całego czynszu za miesiąc październik 2020 r. (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku).