Cennik wakacyjny

23-06-2020


ZARZĄDZENIE NR 73
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 czerwca 2020 r.
znak R.0201.83.2020

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2020 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zakwaterowanie, o którym mowa w pkt 3-6 załącznika nr 1, odbywać się będzie w Domach Studenckich przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie oraz Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
3. Zakwaterowanie krótkoterminowe (poniżej 1 miesiąca) dotyczy wyłącznie pokoi 2-osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych możliwe jest wyłącznie na okres co najmniej 1-miesiąca).


§ 2
1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca, dla lokatorów określonych w punktach 3-6 załącznika nr 1, stosuje się następującą odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem, nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
3. W przypadku grup minimum 20-osobowych, grup kierowanych przez jednostki PK, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia z Administracją Osiedla Studenckiego PK indywidualnych warunków cenowych.


§ 3
Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje u kierownika domu studenckiego w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu.


§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 35 Rektora PK w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r.


§ 5
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 

Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2