Zarządzenie Rektora PK w sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc maj 2020r.

04-05-2020

ZARZĄDZENIE NR 41
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
znak R.0201.49.2020

w sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc maj 2020 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i odwołaniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej wprowadza się zasady obniżenia opłat czynszowych z tytułu zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej za miesiąc maj 2020 r.

§ 2
1. Mieszkaniec Osiedla Studenckiego PK (OSPK) zainteresowany uzyskaniem obniżenia opłaty czynszowej za miesiąc maj 2020 r. zobowiązany jest do złożenia w terminie do 15 maja 2020 r. (i nie później niż w dniu wykwaterowania się z domu studenckiego, jeśli wykwaterowanie nastąpi przed 15 maja 2020 r.) Wniosku o obniżenie opłaty czynszowej w Domu Studenckim PK, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wnioski mogą być składane:
1) drogą elektroniczną jako załącznik do maila przesłanego do kierownika Domu Studenckiego, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca; adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej http://akademiki.pk.edu.pl;
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego wniosku na recepcji DS lub w administracji DS, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca.
3. O obniżenie opłaty czynszowej mogą się ubiegać mieszkańcy spełniający następujące kryteria obowiązkowe:
1) mieszkaniec na dzień złożenia wniosku musi posiadać status studenta PK lub doktoranta PK;
2) mieszkaniec na dzień złożenia wniosku nie może posiadać zaległości w opłatach czynszowych z tytułu zakwaterowania na OSPK (także za miesiąc kwiecień 2020 r.);
3) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy (studenci PK lub doktoranci PK), którzy nie otrzymują w ramach świadczeń socjalnych zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich;
4) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy, którzy nie korzystają z zakwaterowania w DS PK co najmniej od 1 maja 2020 r. (tj. te osoby, które wyjechały z DS przed 1 maja 2020 r. i do dnia złożenia wniosku nie zamieszkały ponownie w DS).
4. Mieszkańcy OSPK, którzy złożą wnioski w terminie wskazanym w ust. 1 i spełniają warunki określone w ust. 3, otrzymają obniżkę czynszu za maj 2020 r. w kwocie:
1) 150 zł – jeśli nie będą korzystać z zakwaterowania w DS w okresie 1-15 maja 2020 r.;
2) 300 zł – jeśli nie będą korzystać z zakwaterowania w DS w okresie 1-31 maja 2020 r.
5. Termin płatności czynszu za miesiąc maj 2020 r. zostaje przesunięty do dnia 10 czerwca 2020 r. (dotyczy to wszystkich mieszkańców OSPK, nie tylko osób składających wnioski o obniżenie opłaty czynszowej).
6. Osoby składające wnioski o obniżenie opłaty czynszowej przed dokonaniem przelewu powinny sprawdzić w wirtualnym dziekanacie, czy opłata czynszowa za miesiąc maj 2020 r. została pomniejszona zgodnie ze złożonym wnioskiem. W przypadku braku naliczenia wnioskowanej obniżki opłaty czynszowej należy skontaktować się z kierownikiem DS, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca.
7. W przypadku złożenia oświadczeń i danych na wniosku niezgodnych ze stanem faktycznym, wnioskodawca może narazić się na bezterminową utratę prawa do zakwaterowania w Domach Studenckich PK, a dodatkowo mogą zostać wyciągnięte inne konsekwencje dyscyplinarne przez Rektora PK, Prorektora ds. studenckich lub dziekana.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik