Cennik Wakacyjny

22-06-2019

ZARZĄDZENIE NR 35
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 czerwca 2019 r.
znak R.0201.46.2019

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne
w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2019 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zakwaterowanie, o którym mowa w pkt 3-6 załącznika nr 1, odbywać się będzie w Domach Studenckich przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie (DS.1 i DS.2 w ograniczonym zakresie z uwagi na planowane roboty remontowe) oraz Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
  3. Zakwaterowanie krótkoterminowe (poniżej 1 miesiąca) dotyczy wyłącznie pokoi 2-osobowych oraz 3 osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych możliwe jestwyłącznie na okres co najmniej 1-miesiąca).

§ 2

  1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca, dla lokatorów określonych w punktach 3-6 załącznika nr 1, stosuje się odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem, nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
  3. W przypadku grup minimum 20-osobowych, grup kierowanych przez jednostki PK, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia z Administracją Osiedla Studenckiego PK indywidualnych warunków cenowych.

§ 3

Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje u kierownika domu studenckiego w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 39 Rektora PK w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej z dnia 20 czerwca 2018 r.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

Załączniki: 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2