Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich dla osób przyjętych na I rok studiów na PK

20-08-2018

Wyciąg z Zarządzenia nr 25 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2018/2019.
Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod adresem: http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2627


1. Miejsca dla osób przyjętych na I rok studiów na PK w DS. PK będą przyznawane według następujących zasad.

1) Osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia na PK oraz I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka (WFMiI):

a) wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia na PK oraz na I rok studiów II stopnia na kierunku Matematyka WFMiI PK, ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 21.08.2018 r. (od godz. 10.00) do 26.08.2018 r. (godz. 23.59),

b) tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 28.08.2018 r. (od godz. 10.00) do 02.09.2018 r. (do godz. 23.59); po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.),

c) w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2018/2019), tj. u kierownika danego domu studenckiego,

d) osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zaliczki w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, która wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2018 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganej zaliczki jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,
e) osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat, będą miały możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS PK tylko
w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2).

2) Osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia na PK w semestrze zimowym (z wyłączeniem kierunku Matematyka na WFMiI):

a) osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia na PK w semestrze zimowym, ubiegające się
o miejsce w DS PK, powinny zgłosić się osobiście do AOS PK w celu złożenia wniosku do konkretnego domu studenckiego (wzór nr 2) od 20.09.2018 r. do wyczerpania limitu miejsc,
b) wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2018/2019), tj. u kierownika danego domu studenckiego.

2. Rezygnacja z przyznanego miejsca w DS PK odbywa się na podstawie pisemnej prośby studenta
o anulowanie rezerwacji (złożonej osobiście w AOS PK, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl).
W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS PK lub niezgłoszenia się do kwaterowania w wyznaczonym terminie, AOS PK nie dokonuje zwrotu zaliczek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu Osiedla Studenckiego PK.
3. Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2018/2019:

26.09.2018 r. (środa) od 900 do 1700
27.09.2018 r. (czwartek) od 900 do 1700
28.09.2018 r. (piątek) od 900 do 1700
29.09.2018 r. (sobota) od 900 do 1500
01.10 2018 r. (poniedziałek) od 900 do 1700
02.10.2018 r. (wtorek) od 900 do 1700
03.10.2018 r. (środa) od 900 do 1700

Osoba, której przyznano miejsce w DS PK, kwateruje się w domu studenckim, którego wyboru dokonała na etapie rezerwacji.

Dom Studencki nr 1 ul. Skarżyńskiego 3 tel. 12 648-25-91
Dom Studencki nr 2 ul. Skarżyńskiego 5 tel. 12 648-26-72
Dom Studencki nr 3 ul. Skarżyńskiego 7 tel. 12 648-25-54
Dom Studencki nr 4 ul. Skarżyńskiego 9 tel. 12 647-08-13
Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01

Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2018/2019 student zobowiązany jest przygotować:

a. dowód osobisty,
b. paszport oraz ważną wizę pobytową (obcokrajowcy),
c. zdjęcie do karty mieszkańca w wersji cyfrowej – dotyczy osób, które nie mają zdjęć umieszczonych w systemie Wirtualny Dziekanat,
d. 12 zł za każdą dobę, jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed
1 października 2018 r. (płatność z góry gotówką w administracji danego domu studenckiego).

4. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych w harmonogramie, w terminie do 28.09.2018 r. zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę AOS PK na późniejsze kwaterowanie, przy czym ostateczny termin zakwaterowania to 26.10.2018 r. Podania o przesunięcie terminu kwaterowania można składać osobiście w formie pisemnej
w AOS, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl. W przypadku zgody AOS PK osoba wnioskująca o przedłużenie terminu kwaterowania zobowiązana będzie po zakwaterowaniu do zapłaty całego czynszu za miesiąc październik 2018 r. (z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki).